CALL US NOW     +977 - 01-5639404, 01-5639708
20 Jul, 2022

प्रशिक्षार्थी छनौटको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा  परिक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना..


  प्रशिक्षार्थी छनौटको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परिक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना..