CALL US NOW     +977 - 01-5639404, 01-5639708

ATC Licensing, Aerodrome Control and AFIS Course (AAA-010) तालिम संचालन हुने सम्बन्धी सूचना!!!

29 January, 2023 Thursday Admin    

ATC Licensing, Aerodrome Control and AFIS Course (AAA-010) तालिम संचालन हुने सम्बन्धी सूचना!!!


ATC Licensing, Aerodrome Control and AFIS Course(AAA-010) बैकल्पिक उम्मेदवारलाई छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना!!!

12 January, 2023 Thursday Admin    

ATC Licensing, Aerodrome Control and AFIS Course(AAA-010)  बैकल्पिक उम्मेदवारलाई छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना!!!


Notice on Invitation Bids for the Different NCB and Sealed Quotation

10 January, 2023 Thursday Admin    

Notice on Invitation Bids for the Different NCB and Sealed Quotation

Note: Name of the Bank : Rastriya Banijya Bank, Main Branch, Bishal Bazar, Kathmandu


बैकल्पिक उम्मेदवारलाई छनौट गरिएको सम्बन्धी सुचना...

09 January, 2023 Thursday Admin    

बैकल्पिक उम्मेदवारलाई छनौट गरिएको सम्बन्धी सुचना...


Notice on Letter of Intent and Tender Cancellation

09 January, 2023 Thursday Admin    

Notice on Letter of Intent and Tender Cancellation 


विज्ञापन नं. १-५ / ७८-७९, BASIC AERODROME RESCUE AND FIRE FIGHTING COURSE(ARFF-013) पदको समुहगत अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना !!!

21 December, 2022 Thursday Admin    

विज्ञापन नं. १-५ / ७८-७९, BASIC AERODROME RESCUE AND FIRE FIGHTING COURSE(ARFF-013) पदको समुहगत अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना !!!


विज्ञापन नं. १-५ / ७८-७९, BASIC AERODROME RESCUE AND FIRE FIGHTING COURSE(ARFF-013) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना !!!

21 December, 2022 Thursday Admin    

विज्ञापन नं. १-५ / ७८-७९, BASIC AERODROME RESCUE AND FIRE FIGHTING COURSE(ARFF-013) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना !!!


विज्ञापन नं. ६-१० / ७८-७९, ATC Licensing, Aerodrome Control and AFIS Course(AAA-010) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना !!!

18 December, 2022 Thursday Admin    

विज्ञापन नं. ६-१० / ७८-७९, ATC Licensing, Aerodrome Control and AFIS Course(AAA-010) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना !!!


Notice on Invitation for Bids for the procurement of Wireless & LAN Networking, PABX System and Generator Set for New Building of CAA, Sanothimi, Bhaktapur

14 December, 2022 Thursday Admin    

Notice on Invitation for Bids for the procurement of Wireless & LAN Networking, PABX System and Generator Set for New Building of CAA, Sanothimi, Bhaktapur


AAA-010 र ARFF-013 को लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !!

30 November, 2022 Thursday Admin    

AAA-010 र  ARFF-013 को लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !!


Notice on Invitation for Bids for Supply,Delivery,Installation and Testing of Air Conditioners and Hand Baggage X-Ray Machine

21 November, 2022 Thursday Admin    

Notice on Invitation for Bids for Supply,Delivery,Installation and Testing of Air Conditioners and Hand Baggage X-Ray Machine 


Notice on Letter of Intent for Supply, Delivery, Installation and Testing of ATC Simulator at CAA, Sanothimi, Bhaktapur.

27 September, 2022 Thursday Admin    

Notice on Letter of Intent for Supply, Delivery, Installation and Testing of ATC Simulator at CAA, Sanothimi, Bhaktapur.


Notice on Invitation for Bids No: CAAN/CAA/EF/Smart Display and Others/ 2079-80/NCB-01

27 September, 2022 Thursday Admin    

Notice on Invitation for Bids No: CAAN/CAA/EF/Smart Display and Others/ 2079-80/NCB-01 


प्रशिक्षार्थी छनौटको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परिक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना..

20 July, 2022 Thursday Admin    

प्रशिक्षार्थी छनौटको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा  परिक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना..


Basic ARFF-013 को Physical Fitness सम्बन्धी मिति २०७९/०३/२६ ,२७ र २८ गते सम्पन्न प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा

18 July, 2022 Thursday Admin    

Basic ARFF-013 को Physical Fitness सम्बन्धी मिति  २०७९/०३/२६ ,२७ र २८ गते सम्पन्न प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा  


ARFF-013 को Physical Fitness परीक्षा पूर्व निर्धारित मिति र समयमानै हुने सम्बन्धमा सूचना |

08 July, 2022 Thursday Admin    

मिति २०७९/०३/२६ देखि २८ सम्म राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजमा संचालन हुने ARFF-013 को Physical Fitness परीक्षा  पूर्व निर्धारित मिति र समयमा नै हुने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ |


Notice on Re-Invitation for Bids for Supply,Delivery, Installation and Testing of ATC Simulator at CAA, Sanothimi, Bhaktapur

21 June, 2022 Thursday Admin    

Notice on Re-Invitation for Bids for Supply,Delivery, Installation and Testing of ATC Simulator at CAA, Sanothimi, Bhaktapur


AAA-010 तर्फ आवेदकहरुको स्वीकृत नामावली

20 June, 2022 Thursday Admin    

AAA-010 तर्फ आवेदकहरुको स्वीकृत नामावली


ARFF-013 तर्फ आवेदकहरुको स्वीकृत नामावली

20 June, 2022 Thursday Admin    

ARFF-013 तर्फ आवेदकहरुको स्वीकृत नामावली


Basic ARFF Course -013 को Physical Fitness परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना |

20 June, 2022 Thursday Admin    

Basic ARFF Course -013 को Physical Fitness परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना |


Basic ARFF-013/ ATC (AAA-010) तालिमका लागि दरखास्त आव्हानको सूचना

20 May, 2022 Thursday Admin    

Basic ARFF-013/ ATC (AAA-010) तालिमका लागि दरखास्त आव्हानको सूचना 


Notice on Invitation for Bids published on Gorkhapatra Dated 2078/12/17

31 March, 2022 Thursday Admin    

Notice on Invitation for Bids published on Gorkhapatra Dated 2078/12/17


Invitation for Sealed Quotation

31 March, 2022 Thursday Admin    

Invitation for Sealed Quotation


Invitation for Bids for the Arrangement/Establishment of Virtual Class at CAA,Sanothimi,Bhaktapur

31 March, 2022 Thursday Admin    

Bid Notice No.CAAN/CAA/EF/Virtual Class/078/79/NCB-01

First Date of Publication:2078/12/17


AAA-009 and Baisc ARFF-012 काे तालिम स‌चालन सम्बन्धी सूचना ।

05 July, 2021 Thursday Admin    

AAA-009 and Baisc ARFF-012 काे तालिम स‌चालन सम्बन्धी सूचना ।


बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा

27 June, 2021 Thursday Admin    

बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा


तालिम स्थगित संबन्धि सूचना (AAA-009)

11 June, 2021 Thursday Admin    

तालिम स्थगत संबन्धि सूचना (AAA-009)


प्रशिक्षार्थी छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (AAA-009)

13 April, 2021 Thursday Admin    

प्रशिक्षार्थी छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (AAA-009)


प्रशिक्षार्थी छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (ARFF-012)

13 April, 2021 Thursday Admin    

प्रशिक्षार्थी छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (ARFF-012)


लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

25 March, 2021 Thursday Admin    

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना


प्रशिक्षार्थी छनौटको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

10 February, 2021 Thursday Admin    

प्रशिक्षार्थी छनौटको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना


प्रशिक्षार्थी छनौटको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

03 February, 2021 Thursday Admin    

.      


Basic Aerodrome Rescue and Fire Fighting Course (ARFF – 012) को Physical Fitness Assessments and Physical Efficiency Test को मिति २०७७।१०।१६ र १७ गते सम्पन्न प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

01 February, 2021 Thursday Admin    

 Basic Aerodrome Rescue and Fire Fighting Course (ARFF – 012)   को Physical Fitness Assessments and  Physical Efficiency Test  को मिति २०७७।१०।१६ र १७ गते सम्पन्न प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना


Basic ARFF Course – 012 को Physical Fitness परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

15 January, 2021 Thursday Admin    

  


Bid Notice No. CAAN/EF /CAA/CBT Lab/077/78A/CB-001 को Pre-bid Meeting का जिज्ञासाहरुको जबाफ सम्बन्धी सूचना

07 November, 2020 Thursday Admin    

Bid Notice No. CAAN/EF /CAA/CBT Lab/077/78A/CB-001 को  Pre-bid Meeting का   जिज्ञासाहरुको जबाफ सम्बन्धी  सूचना


प्रशिक्षार्थी छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (ARFF-011)

10 March, 2020 Thursday Admin    

प्रशिक्षार्थी छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (ARFF-011)


प्रशिक्षार्थी छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (AAA-008)

10 March, 2020 Thursday Admin    

प्रशिक्षार्थी छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (AAA-008)


Basic ARFF-012 तालिमको लागि दर्खास्त आव्हानको सुचना

13 February, 2020 Thursday Admin    

Basic ARFF-012  तालिमको लागि दर्खास्त आव्हानको सुचना


ATC (AAA-009) तालिमको लागि दर्खास्त आव्हानको सुचना

13 February, 2020 Thursday Admin    

ATC (AAA-009) तालिमको लागि दर्खास्त आव्हानको सुचना