CALL US NOW     +977 - 01-5639404, 01-5639708

प्रशिक्षार्थी छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (ARFF-011)

10 March, 2020 Thursday Admin    

प्रशिक्षार्थी छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (ARFF-011)


प्रशिक्षार्थी छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (AAA-008)

10 March, 2020 Thursday Admin    

प्रशिक्षार्थी छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (AAA-008)


Basic ARFF-012 तालिमको लागि दर्खास्त आव्हानको सुचना

13 February, 2020 Thursday Admin    

Basic ARFF-012  तालिमको लागि दर्खास्त आव्हानको सुचना


ATC (AAA-009) तालिमको लागि दर्खास्त आव्हानको सुचना

13 February, 2020 Thursday Admin    

ATC (AAA-009) तालिमको लागि दर्खास्त आव्हानको सुचना